- EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA -
NO CARRO UN LATEXAR
CULTURA POPULAR E IDENTIDADE NO FOLIÓN DE CHANTADA
O pasado nunca é pasado en Chantada. A memoria colectiva da súa xente emerxe cada cuarto fin desemana de agosto co nostálxico e máxico cantar dos carros do país, é o son ancestral do Folión. Polas rúas da vila, carros tirados por xugadas de bois ou vacas transportan a escenificación da vida labrega e os oficios e saberes tradicionais da zona. Sobre plataformas de madeira e ataviados con traxes de época, os carroceiros guían ó resto da comunidade no recordo do que foron, son e serán; do que significou, significa e significará ser chantadino, salvagardando o seu sentimento de identidade e pertenza á Terra de Asma.

Falar do Folión de Carros de Chantada, por tanto, non só é falar dun desfile, dunha xugada, dun carro ou dunha escenificación. Falar do Folión é falar de arraigamento, de identidade e comunidade. Esta manifestación etnográfica, transmitida de xeración en xeración e en constante evolución, axuda a vincular o seu pasado co futuro a través do presente. O Folión é tradicional, contemporáneo e vivente ó mesmo tempo. É un espello no que mirarse e recoñecerse. É, en definitiva, o día dos chantadinos e chantadinas, o día no que a comunidade leva nun carro recollida toda a súa cultura popular e identidade como pobo. Levan no carro o orgullo e a emoción colectiva da xente no corazón de Galicia. Levan na tradición un sentimento, no carro un latexar.   
- Lydia Castro 
NO CARRO UN LATEXAR / EN EL CARRO UN LATIDO    🇪🇸
Cultura popular e identidad en el Folión de Chantada
El pasado nunca es pasado en Chantada. La memoria colectiva de su gente emerge cada cuarto fin de semana de agosto con el nostálgico y mágico cantar de los carros del país, es el sonido ancestral del Folión. Por las calles de la villa, carros tirados por parejas de bueyes o vacas transportan la escenificación de la vida campesina y los oficios y saberes tradicionales de la zona. Sobre plataformas de madera y ataviados con trajes de época, los carroceiros guían al resto de la comunidad en el recuerdo de lo que fueron, son y serán; de lo que significó, significa y significará ser chantadino, salvaguardando su sentimiento de identidad y pertenencia a la Tierra del Asma.

Hablar del Folión de Carros de Chantada, por tanto, no sólo es hablar de un desfile, de un yugo, de un carro o de una escenificación. Hablar del Folión es hablar de arraigo, de identidad y comunidad. Esta manifestación etnográfica, transmitida de generación en generación y en constante evolución, ayuda a vincular su pasado con el futuro a través del presente. El Folión es tradicional, contemporáneo y viviente al mismo tiempo. Es un espejo en el que mirarse y reconocerse. Es, en definitiva, el día de los chantadinos y chantadinas, el día en el que la comunidad lleva en un carro recogida toda su cultura popular e identidad como pueblo. Llevan en el carro el orgullo y la emoción colectiva de la gente en el corazón de Galicia. Llevan en la tradición un sentimiento, en el carro un latido.   
NO CARRO UN LATEXAR / A HEARTBEAT IN THE CART 🇬🇧
Popular culture and identity in Chantada's Folion 
The past is never history in Chantada. Chantada's people collective memories emerge each fourth weekend of August with the nostalgic and magic song of the Galician traditional carts, that is, the ancestral sound of the Folión. Through the streets of the village, carts pulled by yokes of ox or cows carry on top the dramatization of the peasant's lives and the trades and know-hows of the region. On top of wood platforms and wearing period costumes, the carroceiros lead the rest of their community through the collective memory to show them what they were, are and will be, and to show them what meant, means and will mean being from Chantada, safeguarding their sense of identity and their sense of belonging to the Terra de Asma (Valley of the Asma). 
When one talks about Chantada's Folión de Carros, therefore, one not only talks about a parade, a yoke, a cart or a dramatization. When one talks about the Folión, one talks about roots, identity and community. This ethnographic demonstration, transmitted from one generation to another and in constant evolution, helps to link its past with its future by means of the present. The Folión is traditional, contemporary and alive at the same time. It is a mirror that helps people to recognize oneself. It is, definitely, the day of all people from Chantada, the day all the community carries collected on top of a cart all its popular culture and identity. They carry in the cart the collective pride and emotion of the people from the Corazón de Galicia (Heart of Galicia). They carry a feeling in the tradition, a heartbeat in the cart. 
A exposición fotográfica “No carro un latexar. Cultura popular e identidade no Folión de Chantada” enmárcase dentro da celebración das segundas xornadas etnográficas sobre o Folión de Carros de Chantada o 7 de xullo de 2018 no Auditorio Municipal. A mostra busca poñer en valor e darlle proxección exterior á tradición por medio da fotografía, aportando unha nova visión sobre a mesma a través dos ollos dunha persoa allea a esta manifestación cultural da Ribeira Sacra lucense.
La exposición fotográfica “No carro un latexar. Cultura popular e identidade no Folión de Chantada” (En el carro un latir. Cultura popular e identidad en el Folión de Chantada) se enmarca dentro de la celebración de las segundas jornadas etnográficas sobre el Folión de Carros de Chantada el 7 de julio de 2018 en el Auditorio Municipal. La muestra busca poner en valor y darle proyección exterior a la tradición por medio de la fotografía, aportando una nueva visión sobre la misma a través de los ojos de una persona ajena a esta manifestación cultural de la Ribeira Sacra lucense.
The photographic exhibition "No carro un latexar. Cultura Popular e identidade no Folión de Chantada (A heartbeat in the cart. Popular culture and identity in Chantada's Folion) is part of the celebration of the second ethnographic conferences about the Folion de Carros of Chantada on July 7, 2018 at the Municipal Auditorium. The exhibition seeks to value and give more exposure to the tradition through photography, providing a new vision about it through the eyes of a person unconnected with this cultural manifestation from Lugo's Ribeira Sacra in northwest Spain.
Ubicación 

Capela de Santa María 📍
Ronda da Muralla 140, LUGO
02/03/2019 - 30/03/2019

Auditorio Municipal de Chantada
Praza de Galicia 1, CHANTADA
07/07/2018 - 26/08/2018 
Cartelería
A exposición nos medios
* Entrevista para Onda Cero Lugo a partir do minuto 00:33
Volver